โครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี 2567”

​​วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
ณ ห้องบรรยาย 100 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 
งานคลังและพัสดุคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการ “ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี 2567”
 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรวพรรณ ออเรืองเอก รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติกล่าวเปิดโครงการ และ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบด้วย นางสาววราภรณ์ ภายศรี หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการ,นายภัคคณัฐพล ช้างเยาว์ หัวหน้าพัสดุกองคลัง และ นางพงศ์พงา เนตรหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
 
โครงการนี้จัดขึ้น สำหรับอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ ที่ต้องการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ การเปิดโครงการ การส่งเงินตามงวดงาน ค่าอำนวยการ ค่าปรับ ค่าประกันผลงาน และการปิดโครงการได้ครบถ้วน,ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุที่ใช้กับโครงการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ การจัดเก็บหลักฐานที่โครงการต้องมีให้ตรวจสอบ และเพื่อรองรับการตรวจสอบโครงการพัฒนาวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย