บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด TSTC THAI SEAFARER RECRUITMENT CO.,LTD. เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2567
ณ อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

คณะผู้บริหารและอาจารย์คณะพาณิชยนาวีนานาชาตินำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด TSTC THAI SEAFARER RECRUITMENT CO.,LTD. ในการเข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ทางบริษัท ขอเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรนายประจำเรือ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเนื่องจากมีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนฝึกเดินเรือ และ ฝ่ายห้องเครื่อง ให้แก่บริษัทเรือสำราญ Resort World Cruise ซึ่งประจำการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ
 
โดยทางคณะได้พาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะรวมถึงการฝึกอบรมภายในคณะ และ เยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในเขตอีอีซี (EEC NETs) ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือของทางคณะและยังได้ทำการทดสอบเครื่อง Bridge Simulator ในครั้งนี้ด้วย