โครงการ “อบรมการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (Course Syllabus) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)

วันที่ 3 เมษายน 2567
ณ ห้องบรรยาย 100 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ด้วยหน่วยการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดโครงการ “อบรมการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (Course Syllabus) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มากล่าวเปิดงาน|

อีกทั้งทางโครงการยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี มาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ

โครงการมีความประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้รับผิดชอบในรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน กำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามหลักการของ Backward Curriculum Design เรียนรู้การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (CLOS) ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร (PLOS) ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีในการวัดประเมินผลเพื่อนำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยการวัดประเมินผลอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประยุกต์การเขียน Learning Outcomes ในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาได้