ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน”ของบุคลากรคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

“โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน” ของบุคลากรคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
พบกับ รองศาสตราจารย์มนัสนันท์ หัตฤศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ที่จะมาบรรยายในหัวข้อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ และภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566

Online : JOIN AT Webex Meeting