จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อระบบแสกน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
imssrcku-featured-procurement
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมดาดฟ้า ชั้น 7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)
imssrcku-featured-procurement
ยกเลิกประกาศเชิญชวน รายการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการเรียนการสอน จำนวน 1,200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)