จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

imssrcku-featured-procurement
ร่างประกาศซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อฝึกสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2566)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา ระดับบริหาร (RADAR, ARPA, BRIDGE TEAMWORK AND SEARCH AND RESCUE-RADAR NAVIGATION AT MANAGEMENT LEVEL COURSE) จำนวน 1 รายการ
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรการใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์และระบบข้อมูล (ECDIS) จำนวน 1 รายการ
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม (Leadership and Teamwork) จำนวน 1 รายการ
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษคนประจำเรือ (Maritime English) จำนวน 1 รายการ
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อระบบแสกน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
imssrcku-featured-procurement
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
imssrcku-featured-procurement
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
imssrcku-featured-procurement
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)