ประกาศคณะ

ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

banner-SA
ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ปีการศึกษา 2567
imssrcku-featured-for-nisit
ประกาศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติฯ เรื่อง รายละเอียดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย สำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 1
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ เรื่องระเบียบปฏิบัติ
การเข้า-ออก อาคาร 24
imssrcku-news-headline-hires-preimage
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ แนวปฏิบัติงานที่บ้าน WFH บุคลากรคณะ ฉบับที่ 3
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ กำหนดเวลาเข้าออก อาคาร 24 ฉบับที่ 2
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศคณะ มาตรการป้องการแพร่ระบาดโรคติดเชืั้อโควิด-19 ฉบับที่ 2
imssrcku-news-headline-hires-preimage
แนวทางปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตราการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 25