การฝึกงาน

การฝึกงานสำหรับนิสิตคณพาณิชยนาวีนานาชาติ

รับเอกสารการฝึกงาน ( 9- 10 เม.ย. 64)

ให้นิสิตตรวจสอบเอกสารที่ได้รับให้ครบและตรวจสอบชื่อบริษัทให้ถูกต้อง ดังนี้
 1. หนังสือส่งตัว
 2. สมุดบันทึกการฝากงานเล่มสีฟ้า
 3. แบบประเมินการฝีกงาน

วันรายงานตัว

ตามที่บริษัทกำหนด โดยนิสิตจะต้องยืนยันกับบริษัทด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อนัดหมายวันและเวลารายงานตัวที่แน่นอนสามารถดูรายละเอียดและเบอร์ติดต่อได้ในตารางบริษัทฝากงาน

ข้อกำหนดการฝึกงาน

**ขอให้นิสิตอ่านข้อความโดยละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด**

Diagram1
 1. กำหนดการฝึกงาน ช่วงระหว่างวันที่ 19 เม.ย. – 18 มิ.ย. 64 แต่อาจมีบางบริษัทที่ให้เริ่มงานวันอื่น /เสร็จสิ้นหลังวันที่กำหนด
 2. ต้องฝึกงานไม่ตำกว่า 240 ชั่วโมง (30 วัน ไม่รวมวันหยุด) หรือตามที่ บริษัทกำหนด
  • ในกรณีที่นิสิตต้องการฝึกงานต่อเนือง หรือขยายระยะเวลาฝีกงาน นิสิตสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่พีเลี้ยง และทำการฝีกงานต่อได้
 3. ไม่ควรขาดงาน แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นให้แนบหลักฐานระบุเหตุผลการลามาในสมุดฝึงาน เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสาร ที่ทางราชการเป็นผู้ออก เป็นต้น ทั้งนี้ ชั่วโมงการฝึกงานรวมต้องไม่ต่ำกว่า 240 ชั่วโมง
 4. การขอหนังสือรับรองการฝึกงาน ให้นิสิตขอหนังสือรับรองการฝากงานจากบริษัทฯ ด้วยตนเองและเก็บไว้ที่ตนเอง เพื่อ นำมาใช้เป็นหลักฐานในการขอจบการศึกษา และการสมัครงานต่อไป
 5. บริษัทส่งแบบประเมินการฝึกงาน นิสิตควรกำชับให้บริษัทส่งอีเมล์แบบประเมินผลการฝึกงาน ถึงนางสาวธัญลักษณ์ สุรขันธ์ (พี่กิ่ง) : thayalak.s@ku.th หรือใส่ซองผิดผนึก ส่งมาคืนมาภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เอกสารนี้ เป็นเอกสารสำคัญในการ พิจารณาผลการฝึกงานของนิสิต นิสิตควรติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทางบริษัทส่งแบบประเมินการฝึกงานนี้มาให้เรียบร้อย
 6. ส่งสมุดฝึกงาน นิสิตส่งสมุดภายใน 5 กรกฎาคม 2564 ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (พี่กิ่ง)

แบบฟอร์มคำร้อง