ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือ
และวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ [ M07 ]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ [ M09 ]

หัวหน้าภาควิชา

36

ผศ.ดร. สาธิต พงษ์ดวง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
การศึกษา
  • วศ.บ. วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วศ.ม. วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน:665515

อีเมล:sathit.pon@ku.th

คณาจารย์ประจำภาควิชา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร