ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือ
และวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ [ M07 ]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ [ M09 ]

หัวหน้าภาควิชา

47

ดร. ไพรีพินาศ พิมพิสาร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
การศึกษา
  • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วศ.ม. เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน:665607

อีเมล:phaireepinas.ph@ku.th

คณาจารย์ประจำภาควิชา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร