ภารกิจการเงินและบัญชี

แนวปฏิบัติ

ระเบียบเบิกจ่าย

TitleDate modifiedDownload
แบบฟอร์มรับรองการเบิกค่าใช้จ่ายและรายงาน 18-08-2022 Download
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2566 12-01-2024 Download
ระเบียบกระทรวงการคลัง -เรื่องการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่.3 พ.ศ 2555 19-04-2022 Download
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดการประชุมในประเทศและต่างประเทศ2566 12-01-2024 Download
64-08-20.1ประกาศยกเลิกแนบท้าย 64-08-20 19-04-2022 Download
64-08-20 ระเบียบค่าตอบแทนการสอนและค่าสัมนาคุณ ป.ตรี 19-04-2022 Download
64-08-20 -การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน และค่าสมนาคุณ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 19-04-2022 Download
63-12 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้สอย วัสดุ ค่าสาธาณูปโภค 19-04-2022 Download
63-11-24 ขอเพิ่มเติมระเบียบ มก ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัย 2563 19-04-2022 Download
63-08-31 อัตราจ่ายค่าตอบแทน บริหารและวิชาการพนง.เงินรายได้ 19-04-2022 Download

แบบฟอร์ม

ประกาศอื่นๆ