หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาวิทยาการเดินเรือ
และโลจิสติกทางทะเล