โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข (Proud to Share) ครั้งที่ 3

วันที่ 29 กันยายน 2566
ณ ห้อง 305 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติได้จัด โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข (Proud to Share) ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มากล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรมาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากครั้งที่ 2 ที่ทางคณะได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2566

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งที่ 3 นี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะ รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรกับผู้บริหารทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องของหาทำงาน รวมถึงปัญญาที่พบในการทำงาน