คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชาตินักรบ แสงสว่าง
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
อนุสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566