รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 (TCAS 1 Portfolio)

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567
TCAS1 (Portfolio)  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 
วันที่รับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2566 – 7 มกราคม 2567
สาขาวิชาที่เปิดรับ : จำนวน 4 สาขาวิชา 153 คน
1. วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 40 คน
2. การขนส่งทางทะเล 40 คน
3. วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ 33 คน
4. วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 40 คน
 
ข้อมูลการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร
ระบบรับสมัคร
 
สอบถามข้อมูล
งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต (งานรับเข้าฯ)
ชั้น 2 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
โทรศัพท์ 081-9965748 (ในวันและเวลาราชการ)
banner-tcas1---2567