คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอขอบคุณ บริษัท เจตธนาธิป ปิโตรเลียม จำกัด (สำนักงานใหญ่) และบริษัท เจทีที เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอขอบคุณ

1. บริษัท เจตธนาธิป ปิโตรเลียม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาและครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยเป็นทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชา 03501212 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ จำนวน 50,000 บาท

2. บริษัท เจทีที เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาและครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 60,000 บาท
โดยแบ่งออกเป็น 2 ทุน
      1. ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ 25,000 บาท
     2. ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 35,000 บาท