ยินดีต้อนรับ นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Master degree’s student Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
ยินดีต้อนรับ
Miss Vinsensia Ferren
นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Master degree’s student
Bandung Institute of Technology (ITB), Indonesia

ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2566

ภายใต้โครงการ “ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หรือนักวิจัย หรืออาจารย์กลุ่มอาเซียน+6
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี”
โดยมี รศ.ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา