หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ณ อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตินักรบ แสงสว่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐกฤต เรียบร้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทนคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติให้การต้อนรับ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการเข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

โดยทางหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบริษัท ปตท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานและการบูรณาการทักษะของพนักงานประจำปี 2566 ให้แก่พนักงาน จำนวน 30 ท่านในการเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติในครั้งนี้

ทางคณะได้พาเข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในเขตอีอีซี (EEC NETs) ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือของทางคณะและยังได้ทำการทดสอบเครื่อง Bridge Simulator ซึ่งได้รับความสนใจจากทางบริษัทที่มาเยี่ยมชมอย่างมาก