งานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 27

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอื่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิตและตัวแทนอาจารย์และบุคลากรจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบ 27 ปี ณ อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา