เปิดรับสมัครผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) รอบ University Recommendation ณ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology

เปิดรับสมัครผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) รอบ University Recommendation ณ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology

รายละเอียดโครงการ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
     1. หลักสูตรปริญญาโท – เอก (5 ปี) ในโครงการ Human resource development for innovator of marine industry
     2. หลักสูตรปริญญาโท (2 ปี) ในโครงการ Human resource development for contribution to sustainable carbon neutral realization by cooperation with the Asian Maritime Universities

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. จบการศึกษาหรือกำลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาเกี่ยวกับทะเล
     2. มีผลการเรียนดี ทัศนคติดี จิตสาธารณะ
     3. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้ดี

ผู้สนใจส่งเอกสารดังต่อไปนี้ได้ที่ E-mail :Naruphun.c@ku.th

     – เอกสารแนะนำตัว CV
     – ใบทรานสคริปต์ (Transcript) หรือ ใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้กำลังจบการศึกษาให้ใช้ผลการศึกษา 7 เทอม
     – โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เคยทำ (Thesis outline)
     – สาขาที่ศึกษาและข้อเสนอโครงการวิจัย (Field of Study & Research Plan)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/…/1nJQQjGkI1sHZ74S99DgJnfvUyC…

สอบถามข้อมูลได้ที่ E-mail Naruphun.c@ku.th หรือห้อง 24630 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
นอกจากนี้ยังสามารถสอบถาม, ปรึกษาเกี่ยวกับทุนและการเรียนได้ที่ Facebook ผู้ที่ได้รับทุนในปัจจุบัน

หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 ธันวาคม 2566