สถาบันพัฒนาการชลประทาน เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติใน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการรุ่นที่ 21

วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบัณฑิต ให้การต้อนรับ สถาบันพัฒนาการชลประทานในการเข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติใน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 21

ทางคณะได้แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนและพาเข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในเขตอีอีซี (EEC NETs) ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือของทางคณะและยังได้ทำการทดสอบเครื่อง Bridge Simulator