การประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567 – 2570) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงาน

วันที่ 19-21 มกราคม 2567
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ (Seapine Recreation Centre) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567 – 2570) และการจัดทำคำรับรองแผนปฏิบัติการ 4 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงานโดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากล่าวเปิดการประชุม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมมีการนำเสนอภาพรวมโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน และศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ ,ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ,ชี้แจงแนวทางการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ต่อการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 4 ปี รวมถึงแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย

อีกทั้ง สรุปภาพรวม จากการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2567 – 2570) จำแนกตามโครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด ระดับโครงการ