ตัวแทนนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติจำนวน 14 รายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม- 5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดยมีรายชื่อนิสิตดังต่อไปนี้

นายปฐมพงศ์ พิมพ์เภา
นายกษิดิ์เดช วัตรขาว
นายศิวกร ศีลอยู่
นายศุภกร พันธรรม
นายกรกช โสมคง
นายจักรพงษ์ นุชนงค์
นายวรัญญ อรุณพูลทรัพย์
นายวศิน เพชรไข่
นายนิติภูมิ อาแว
นายธัชพงศ์ สุปรียธรรม
นางสาวดวงพร จงสันเทียะ
นางสาวสุปรียา สุขใส
นางสาปุญญิศา ขวัญแก้ว
นางสาวพัชรพฤกษ์ เจียรประวัติ