การตรวจติดตาม External Audit ISO 9001:2015

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุม 100 ที่นั่งชั้น 3 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้ารับการตรวจติดตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ อาจารย์ ชาตินักรบ แสงสว่าง รองคณบดีฝ่ายพฒนาองค์กร กล่าวต้อนรับ คุณ เกียรติศักดิ์ ลีลาวโรภาส และ MR.MIN HTUT Auditor จาก บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด

ที่ได้มาทำการตรวจติดตาม External Audit ISO 9001:2015 ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ในครั้งนี้