กิจกรรมเข้าแถวเช้าเคารพธงชาติและชี้เเจงระเบียบประจำวัน

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 บริการวิทยาการ

นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (M02) นิสิตสาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ กลุ่มวิชา วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (M03) และนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (M09) ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเช้าเคารพธงชาติและชี้เเจงระเบียบประจำวัน

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอื่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ,อาจารย์ ศลิษา วังทองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล รวมถึง นายจิตติ จิรหฤทัย อาจารย์ปกครอง

ได้กล่าวทักทาย และชี้เเจงเเนวทางการฝึกระเบียบวินัย รวมถึงเเนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ของคณะ

โดยกิจกรรมนี้จะจัดทุกวันพุธ ของสัปดาห์ สำหรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (M02) นิสิตสาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ กลุ่มวิชา วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (M03) และนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (M09) ของทุกชั้นปี