พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และตัวแทน ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ

เดินทางเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การถวายพานพุ่มดอกไม้สดของหน่วยงานต่าง ๆ การกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล การฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล การบรรเลงเพลงของวงดนตรี KU Wind Symphony นิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรเลงเพลงมหาชัย

ทางคณะพาณิชยนาวีนานาชาติเชิญชวนบุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า นักเรียน และ ประชาชน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ https://kuform.ku.ac.th/04jul2567/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567