ภารกิจบริหารยุทธศาสตร์

ข่าวสารงานนโยบายและแผน

pdf

Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

Version:
Size: 4.27 MB
Hits: 262
Date added: 02-12-2021
pdf

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

Version:
Size: 2.39 MB
Hits: 266
Date added: 02-12-2021

แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน

TitleDownload
631029 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ_การส่งเล่มโครงการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ แก้ไขครั้งที่ 2 (มีผลบังคับใช้ 2 ธ.ค.62) Download
01. บันทึกข้อความขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (เริ่มใช้ 2 ธ.ค.62) Download
IMS-PP-FM-01 – Revision 00 แบบเสนอโครงการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย.60) Download
IMS-PP-FM-01 – Revision 00 แบบเสนอโครงการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย.60) Download
02. บันทึกข้อความขอส่งสรุปเล่มโครงการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2567 (เริ่มใช้ 2 ธ.ค.62) Download
ตัวอย่างขออนุมัติหลักการโครงการ Download
หัวข้อและเอกสารประกอบเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ Download
ตัวอย่างเล่มรายงานผลโครงการ Download