ภารกิจสารบรรณ

ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ

imssrcku-400-logo-online-request-sys-crop
e-Sarabun (ระบบใหม่ เริ่ม 2566)

ระบบทะเบียนหนังสือส่ง, ระบบทะเบียนหนังสือรับ

imssrcku-400-logo-online-request-sys-crop
e-Sarabun (ระบบเดิม - 2565)

ระบบทะเบียนหนังสือส่ง, ระบบทะเบียนหนังสือรับ

imssrcku-400-logo-online-request-sys-crop
Car Booking - SRC KU

ระบบขอใช้รถยนต์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

imssrcku-400-logo-online-request-sys-crop
IMS Booking - IMS SRC KU

ระบบจองห้องประชุม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

KU_SubLogo_Thai
e-Office

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

KU_SubLogo_Thai
Car Booking - SRC KU

ระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

KU_SubLogo_Thai
e-Meeting System

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ - หนังสือเวียน