คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการผลิต และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 27 มิถุนายน 2567
ณ Thailand Digital Valley อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ยอดชาย เตียเปิ้น ผู้อำนวยการศูนย์ ENMATE

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กับศูนย์เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs)

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) สถาบันไทย-เยอรมัน

ภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC)

ในพิธีได้รับเกียรติจาก คุณสมภพ กิตติวิรุฬห์วัฒน รักษาการหัวหน้างานปฎิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออก กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ และ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) กล่าวถึงที่มาและความสำคัญ

โดยหลังพิธีลงนามความร่วมมือได้เข้าเยี่ยมชม AIS EEC (Evolution Experience Center) ที่ Thailand Digital Valley