ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากกระทรวงศึกษาธิการ (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ให้ศึกษาต่อ ณ Tokyo University of Marine Science and Technology ประจำปีการศึกษา 2024

📍
ปริญญาโท-เอก ในโครงการ Human resource development for innovator of marine industry
1. นายธนพล คิดประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
IMC09, M03 รุ่น 7

📍
ปริญญาโท ในโครงการ Human resource development for contribution to sustainable carbon neutral realization by cooperation with the Asian Maritime Universities

2. นางสาวณิชากาณต์ บุญเนียม สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
IMC12 MT04

ขอขอบคุณ อ.นฤพันธ์ โชติช่วง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและลอจิสติกส์ทางทะเล ที่ผลักให้บัณฑิตของคณะฯได้รับโอกาสในการไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุน

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มุ่งมั่นในการพัฒนานิสิตสู่สากล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพาณิชยนาวีให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป