ฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร
announce_tr_20221011

ประชาสัมพันธ์ “การเก็บ SEA SERVICE เพิ่มเติมกับทางเรือฝึกสาครวิสัย”

Read More

20220919-01-001

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx Core) สำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ทุกชั้นปี (สมัครฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Read More

20220905-01-014

คณะสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากกรมเจ้าท่าเข้าดูงานคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาใน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านพาณิชยนาวี”

Read More