ฝ่ายการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร
337693863_1331905267357554_2328188042332967806_n

เปิดให้ลงทะเบียนสอบวัดผล Marlins Test สำหรับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา

Read More

baner1

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ นายรัชชานนท์ โพโน นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ

Read More

336036589_1320773208484769_4607051146407178712_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ AMA Marine Pub Co., Ltd.

Read More

335947038_2333261013520788_801372820834566457_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ Tipco Asphalt Pub Co., Ltd.

Read More

335939495_676799484222070_4867801980302952716_n

ประกาศรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล กับ Thoresen Thai Agencies Pub Co., Ltd.

Read More

imssrcku-news-headline-hires-preimage

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรสำหรับคนประจำเรือ

Read More

329820227_542684007843138_9200738238277401762_n

เข้าเยี่ยม บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด เพื่อวางแผนการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกงานในระหว่างศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566

Read More

330592809_563068435747634_7009480202396638088_n

เข้าพบผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ และหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานหลักสูตร (กองมาตรฐานประจำเรือ กรมเจ้าท่า)

Read More

322552813_1149128432403768_4237748370800487943_n

เข้าพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและการส่งนิสิตเข้าฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และสวัสดีปีใหม่ 2566

Read More

321487031_1094546534549844_3792193172469636902_n

เข้าพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและการส่งนิสิตเข้าฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566

Read More

321307298_482749953994216_2146525463094355909_n

การฝึกอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต ประจำปีการศึกษาที่ 2565 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1

03-อบรมหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

Read More

01-อบรม-5-หลักสูตร-9-วัน-6000-บาท

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ

Read More