ข่าวประชาสัมพันธ์
20220831-03-001

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More

20220808-01-005

ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก กรมศิลปากร พิจารณาสถานที่ก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Read More

678109

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย บริการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่าง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

Read More