หน่วยการศึกษา

บุคลากรและทีมงาน

21

ผศ.ดร. พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
การศึกษา
 • วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Ph.D. Electronics and Electrical Engineering, University of Southampton

โทรศัพท์ภายใน:665632

อีเมล:phansak.ia@ku.th

16

ผศ.ดร. นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาบัณฑิต
การศึกษา
 • วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. Aerospace Engineering, Delft University of Technology, Netherlands
 • วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

 1. Computational Fluid Dynamics
 2. Biomimetic Propulsion

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ

 1. Biomimetic Propulsion
 2. Biomimetic Energy Conversion
 3. Marine Renewable Energy

โทรศัพท์ภายใน:665512

อีเมล:nonthipat.t@ku.th

10

ศลิษา วังทอง

ประธานหลักสูตร
วท.บ. วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการเดินเรือ
และโลจิสติกส์ทางทะเล
รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
การศึกษา
 • วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์ภายใน:665625

อีเมล:salisa.wang@ku.th

39

นางสาว ณัฐปภัสษ์ เล่าเฮ้ย

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
[ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต ]
การศึกษา
 • ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การตลาด) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์ภายใน:665202

อีเมล:supawadee.la@ku.th

38

นางสาว วิชชุลดา อำไพ

นักวิชาการศึกษา (งานจัดการศึกษา)
การศึกษา
 • ร.บ. ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ภายใน:665201

อีเมล:wichchulada.a@ku.th

30

นางสาว สุดารัตน์ รงค์ทอง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ (งานหลักสูตร)
การศึกษา
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ร.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท์ภายใน:665203

อีเมล:sudarat.ron@ku.th

ข่าวประกาศวิชาการ

เอกสารและแบบฟอร์ม

แนวปฏิบัติการสอบคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

รายงานประจำปี

คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2565

qr_stdhandbook

นิสิตสามารถดาวน์โหลด คู่มือนิสิต โดย

 • สแกน qr code  หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้