หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
334238566_2136846159837649_5503322432614310402_n

คณะผู้ร่วมงานประชุมวิชาการ ‘SEA the Future 2023 Conference’ เข้าเยี่ยมชมภาพรวมธุรกิจท่าเทียบเรือ Hutchison Ports Thailand

Read More

328611814_891132151933768_738760266553703604xx_n

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติทุกท่านที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More

328611814_891132151933768_738760266553703603_n

คณะพาณิชยนาวีนานานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติทุกท่าน ที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

Read More

S__6758645

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ร่วมการจัดนิทรรศการโครงการ U2T for BCG ปี 2565 ณ อาคารจักรพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read More

678109

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการ วิจัย บริการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่าง คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

Read More