ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
432564767_938074524992332_6046750432254153181_n

ทัศนศึกษาดูงาน ในราชวิชาhip Production , Ship Production and Safety in a Shipyard และรายวิชา Ship Construction and Management ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

Read More

imssrcku-featured-jobopportunities

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

Read More

imssrcku-featured-jobpass

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

Read More

428008499_918198643646587_1691706209903467530_n

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการสัมมนา “แนะนำสภาวิศวกรและการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามกฏหมาย” โดย สภาวิศวกร

Read More

imssrcku-featured-jobcandidates

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์ผู้สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล

Read More

422678880_905739591559159_3007714403322003502_n

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ”BETWEEN WAVES AND CHALLENGES:THAI SHIPBUILDING UNVEILED BY A NAVAL ARCHITECT”(ท่ามกลางความแปรปรวนและอุปสรรคสภาพงานต่อเรือของประเทศไทย บอกเล่าโดยนาวาสถาปนิก)

Read More

422222698_903617508438034_8792759709790230428_n

บริษัท Jisung Industry จากเกาหลีใต้เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

imssrcku-featured-jobopportunities

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท / เอก จำนวน 1 อัตรา

Read More

328562347_742290393984088_6059088099692609273_n

Massachusetts Maritime Academy และ Asian Institute of Technology เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

327738442_890080552402650_7962487424944851849_n

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Read More

274139667_1408718559543864_9017813979563446055_n

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 รอบ QUOTAระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2565 – 29 มี.ค. 2565

Read More

02

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 65 รอบ PORTFOLIO

Read More